Yazı Detayı
14 Ekim 2018 - Pazar 19:50
 
HASTANELERDE HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ
AHMET EGİN
Medicalpark Genel Müdür Yardımcısı
 
 
Halkla İlişkiler, “Bir örgüt ve bu örgütün hedef kitlesi arasında karşılıklı iletişim, anlayış, genel kabul ve işbirliğinin oluşturulmasına ve bunların sürdürülmesine yardımcı olan bir yönetim işlevi” olarak tanımlanmıştır. HARLOW’ un bu tanımı, 1987 yılında Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA)’ nin Eğitim ve Araştırma Komitesi’nce hazırlanan IPRA Raporu’nda Halkla İlişkilerin mesleki tanımı olarak yayınlanmıştır.

Halkla İlişkiler, örgütlerin halkla ilişkiler tanımı kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve bunların sürdürülmesine yardımcı olan bir yönetim işlevidir. Bu anlamda halkla ilişkiler, öncelikle bir yönetim görevidir; üzerinde durulması gereken en önemli nitelik, ürün satışına katkı gibi yan fonksiyonu olmakla birlikte, halkla ilişkilerin sadece personel, pazarlama ya da reklam bölümleri ile ilişkisi olduğu yanılgısına düşmemek gerekir.

Bu nedenle de, kurum ile çevresi arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi görevi öncelikle yöneticilere düşen bir görevdir. Hatta bazen halkla ilişkiler görevleri tüm yöneticiler, hatta tüm örgüt İş görenleri tarafından yerine getirilmektedir. Diğer bir deyişle, bir kurumun halkla ilişkileri üst yöneticileriyle beraber başlar. Bu bakımdan halkla ilişkiler kurum yöneticilerinin başta gelen görevleri arasında yer alır.

HASTANELERDE HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Hastaneler, geniş hedef kitlelere sahip işletmelerdir. Birbirinden oldukça farklı değerlere sahip bu hedef kitlelerle hastaneler arasında işbirliğinin sağlanıp sürdürülmesine yönelik iletişim sürecinin önemi bu işletmelerde halkla ilişkileri de önemli kılmaktadır.

Halkla ilişkiler uygulamaları ile elde edilen bilgiler, yöneticilere işletmenin son durumunu çalışanların gözü ile görmelerine yardımcı olarak, mevcut ve potansiyel sorunların saptanmasına önemli katkıda bulunur. Yine, böylesine karmaşık bir yapıdaki hastanelerde çok farklı özelliklere sahip hedef kitlelere yönelik etkin ya da ikna edici iletişim sürecinin örgütlenmesi, etkin çalıştırılması ve hizmet işletmelerinin en önemli öğesi olan hizmet sunan iş gören ile müşteriler arasındaki iletişimin örgütsel performansı arttırıcı yönde yönlendirilmesi, bu işletmelerde halkla ilişkileri önemli kılmaktadır.

Halkla ilişkiler süreci içinde yer alan hedef kitle İş gören boyutunu da içeren bir kavram olarak ele alınmaktadır. Karmaşık yapıda, aşırı iş bölümü ve uzmanlaşmanın yoğun olduğu örgütler olarak hastanelerde de, üretim sürecinin en önemli öğesi iş gören boyutudur. Bu nedenle, iş gören ve iş gören gruplarının kültürleri ile örgütsel kültür arasındaki uyum, hastanelerin örgütsel etkinliği yönünden önemli kavram olarak ortaya çıkmaktadır.

Hastanelerde örgütsel kültür oluşturma sürecine katkıları yanında, örgüt kültürünün iş görenlere ulaştırılması sürecinde halkla ilişkiler araçlarının kullanımı da, bu işletmelerde halkla ilişkileri önemli kılmaktadır.

Hastane işletmeciliği sektörü ağırlık olarak kâr amacı gütmeyen işletmelerden oluşan bir sektördür. Sözgelimi, ülkemizde hastanelerin 94’ ü ABD’ de ise 73’ ü kar amacı gütmeyen hastanelerden oluşmaktadır. Bu bağlamda daha önce açıklandığı üzere teknoloji yoğun işletmeler olan hastanelerin özellikle de kar amacı gütmeyen hastanelerin tüm işletmelerin amaçları arasında yer alan işletmenin yaşamını sürekli kılma ve büyüme amaçlarına ulaşabilmeleri; bina-donanım ve teknoloji yenileyebilmeleri için hizmet üretim gelirleri dışında finansal kaynaklar yaratmalarını gerekli kılmaktadır.

Nitekim hastanelerde halkla ilişkiler bölümü oluşturmanın prestij sağlama, kredi ve finans problemlerini çözmeye yardımcı olduğu belirtilmektedir. Hastanelerin gereksinim duyacakları finansal kaynaklar bu işletmelerde halkla ilişkiler sürecinin etkin kullanımı yoluyla ulusal ve yerel yönetimler, demokratik kitle örgütleri ile işletmenin etkin iletişimin sağlanması ve de hayırsever yardım ve yatırımlarının işletmeye kanalize edilmesini sağlayacaktır. Özellikle kâr amacı gütmeyen hastanelerde hizmet geliri dışı ek finansman kaynaklarının yaratılmasında, bu işlevi etkin olarak yerine getirebilecek ve etkin örgütlenmiş bir halkla ilişkiler bölümü gereklidir.

HASTANELERDE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSUNUN İŞ TANIMI

İş tanımı, genellikle işin unvanı, işi yerine getirenin bağlı olduğu kimse, temel işlevi, ana ödev ve sorumlulukları, örgütsel ilişkileri, yetki derecesi ve işin gerektirdiği en az nitelikler gibi unsurları içerir. Bu bağlamda, halkla ilişkiler sorumlusunun iş tanımının içeriğinin ortaya konulabilmesi; örgütün büyüklüğü (hastaneler bağlamında yatak kapasitesi olabilir), örgüt yapısı ve yönetim anlayışı gibi örgüt özelliklere bağlı olabilecektir. Herhangi bir işletmede halkla ilişkiler bölümünün konumu şu üç faktöre göre değişiklik gösterir:

1) İşletmenin büyüklüğü,

2) İşletme yönetiminin halkla ilişkilere bakış açısı

3) İşletmenin halkla ilişkilere olan ihtiyacı.

Bu bağlamda; işletmelerde halkla ilişkiler, aşağıda belirtilen bir veya daha fazla biçimde örgütlendirilebilir.

1. İşletmede halkla ilişkiler görevi var olan bölümlerden (pazarlama, reklamcılık, personel gibi) birinin sorumluluğunda yürütülebilir.

2. Halkla ilişkilerle ilgili hizmetler, işletme dışındaki bir büro, reklam ajansı veya danışmanın sorumluluğuna verilebilir.

3. Yalnız halkla ilişkilerle uğraşacak bir yönetici bu göreve atanabilir.

4. Halkla ilişkilerle ilgili araştırma, programlama ve öteki görevleri yürütecek uzmanlardan kurulu bir halkla ilişkiler bölümü kurulabilir.

5. Halkla ilişkiler politikasını saptayıp, bu konuda işletmenin çeşitli bölümleri arasında düzenleştirmeyi sağlayacak, söz konusu bölümlerin (pazarlama, personel, üretim, finans gibi) yöneticilerin katıldığı bir halkla ilişkiler kurulu (komitesi) oluşturulabilir.
 
Etiketler: HASTANELERDE, HALKLA, İLİŞKİLERİN, ÖNEMİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı